Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Primària
Usuari/usuària

Inici Què és l'estadística Com fer una enquesta Activitats cicle inicial Activitats cicle mitjà Activitats cicle superior Glossari Material/guia professorat Cens a la escola

Índex d'activitats secció cicle superior

On em nascut?

Nom de l’activitat: On hem nascut?
Plantejament de l’activitat: Fer un estudi de la procedència de la població de la classe i de Catalunya.

Objectius

 1. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles.
 2. Ordenar les dades.
 3. Expressar les dades en una taula de freqüències i en un diagrama de barres.
 4. Comparar dades i gràfics.
 5. Treure conclusions sobre les dades treballades.
 6. Identificar i comprendre la noció de moda.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, freqüència, diagrama de barres, moda, diagrama de sectors.

Competències bàsiques:

 • Competència matemàtica.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle superior
Durada: 3 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Quants vivim a casa?

Nom de l’activitat: Quants vivim a casa?
Plantejament de l’activitat: Fer un estudi de les persones que viuen a la llar a nivell de classe, comarca i Catalunya.

Objectius

 1. Expressar les dades en un diagrama de barres.
 2. Comparar dades i gràfics.
 3. Treure conclusions sobre les dades treballades.
 4. Llegir i interpretar dades estadístiques.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, diagrama de barres, moda, percentatge.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior;
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Les TIC a la llar

Nom de l’activitat: Les TIC a la llar
Plantejament de l’activitat: Observar quin és l'equipament tecnològic dels alumnes a casa seva i comparar-lo amb la resta de Catalunya.

Objectius

 1. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles.
 2. Expressar les dades en un diagrama de barres.
 3. Comparar dades.
 4. Treure conclusions sobre les dades treballades.
 5. Calcular percentatges.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, freqüència absoluta, diagrama de barres, moda, percentatge

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Quantes hores dediques a estudiar i a fer esport?

Nom de l’activitat: Estudis i esports
Plantejament de l’activitat: Fer un estudi de la utilització del temps en els estudis i els esports.

Objectius

 1. Calcular la mitjana aritmètica.
 2. Expressar les dades en un diagrama de sectors.
 3. Treure conclusions sobre les dades treballades.

Conceptes estadístics: Diagrama de sectors, mitjana aritmètica.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Reciclem?

Nom de l’activitat: Reciclem?
Plantejament de l’activitat: Prendre consciència de la importància de les accions individuals en relació amb el reciclatge de residus.

Objectius

 1. Expressar les dades en un diagrama de barres.
 2. Comparar dades i gràfics.
 3. Calcular la mitjana aritmètica.
 4. Treure conclusions sobre les dades treballades.
 5. Calcular percentatges.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, diagrama de barres, freqüència, percentatge.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

La teoria de Vitruvi?

Nom de l’activitat: La teoria de Vitruvi
Plantejament de l’activitat: Conèixer el cànon de les proporcions humanes a través de l'estudi de les seves proporcions. La longitud dels braços oberts d'una persona és igual a la seva alçada?

Objectius

 1. Realitzar investigacions sobre el nostre propi cos.
 2. Recollir dades mitjançant enquestes.
 3. Calcular la mitjana aritmètica d'una sèrie de dades.
 4. Realitzar gràfics per comparar dades.
 5. Comparar gràfics estadístics.
 6. Comunicar oralment i per escrit coneixements i processos matemàtics duts a terme.

Conceptes estadístics: Mitjana aritmètica, diagrama de dispersió.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Com varia la pluja

Nom de l’activitat: Al meu país la pluja no sap ploure
Plantejament de l’activitat: Estudi comparatiu de la pluja a dues comarques.

Objectius

 1. Organitzar dades en una taula.
 2. Interpretar un diagrama lineal.
 3. Representar dades en un diagrama lineal.
 4. Calcular la mitjana aritmètica.
 5. Calcular la mediana.
 6. Comparar situacions a partir de dades estadístiques.
 7. Treure conclusions de les dades obtingudes.

Conceptes estadístics: Mitjana aritmètica, mediana, taula de freqüències, diagrama lineal.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 1 sessions

Proposta didàctica.pdf.

El peu i l'alçada

Nom de l’activitat: El peu i l'alçada
Plantejament de l’activitat: Estudi de la relació que hi ha entre l'alçada d'una persona i la longitud del seu peu.

Objectius

 1. Realitzar investigacions sobre el nostre propi cos.
 2. Utilitzar la calculadora per calcular valors matemàtics.
 3. Calcular la mitjana aritmètica d'una sèrie de dades.
 4. Interpretar un diagrama de dispersió

Conceptes estadístics: Mitjana aritmètica, diagrama de dispersió

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Superior
Durada: 1 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Tirem els daus

Nom de l’activitat: Tirem els daus
Plantejament de l’activitat: Jugar amb daus per comprendre i aplicar conceptes bàsics d'atzar.
Objectius

 1. Explorar la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixen resultats.
 2. Reconèixer l'atzar mitjançant la realització d'experiments amb daus.
 3. Reconèixer el grau de probabilitat d'un succés utilitzant expressions com ara segur, possible, impossible.
 4. Comunicar, oralment i per escrit, coneixements i processos matemàtics duts a terme.

Conceptes estadístics: Atzar, taules de doble entrada, probabilitat, gràfic lineal.


Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle superior
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Identificador de la classe:

És un identificador únic per a cada classe. Us el proporcionarà el vostre mestre.

Contrasenya:

És la contrasenya de la vostra classe. Us la proporcionarà el vostre mestre.

Identificador del qüestionari:

És un identificador que t'assignarà el teu professor per fer el qüestionari. Només l'has de conèixer tu i el teu mestre.