Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Primària
Usuari/usuària

Inici Què és l'estadística Com fer una enquesta Activitats cicle inicial Activitats cicle mitjà Activitats cicle superior Glossari Material/guia professorat Cens a la escola

Com utilitzar el web?

El web educatiu aprenestadistica de primària és un recurs didàctic que té per objectiu donar a conèixer els conceptes més bàsics de l'estadística. Aquest recurs té continuïtat en el web aprenestadistica de secundària.

El web aprenestadistica de primària està pensat com un recurs didàctic per treballar a l'escola amb la tutorització del mestre i no perquè l'alumne el pugui utilitzar autònomament. Malgrat que s'adreça a tota l'etapa d'educació primària, les propostes pedagògiques pensades per al cicle inicial se centren en activitats de recollida d'informació dins la classe i d'interpretació de gràfics. En canvi, les propostes per als cicles mitjà i superior són més complexes, i la majoria s’estructuren a partir del Cens a l'escola.

El Cens a l'escola és una eina per recollir les dades dels alumnes de la classe, a partir del qüestionari del Cens a l’escola. El qüestionari està format per una sèrie de preguntes sobre els mateixos alumnes, com ara dades personals i antropomètriques, hàbits alimentaris, activitats extraescolars, etc. Les respostes de tots els qüestionaris quedaran desades en una base de dades i s'utilitzaran posteriorment en la majoria d’activitats pedagògiques del web.

 

Com utilitzar el web?

 1. Què és l'estadística? (vídeo)
 2. Com és una enquesta? (vídeo)
 3. Registre del mestre
 4. Registre dels alumnes
 5. Cens a l'escola
 6. Donar d'alta la classe
 7. Consultar i modificar una classe
 8. Respondre al qüestionari
 9. Guia/material per al professorat
 10. Activitats pedagògiques
 11. Glossari

 

  1. Què és l'estadística? (vídeo)

portada

Aquest vídeo explica, de manera didàctica, en què consisteix l’estadística i quines són les fases de l’estudi estadístic, que van des de la recollida de les dades fins a la interpretació de resultats, passant per l’anàlisi de la informació. S’adreça principalment als alumnes de cicle mitjà i superior de l’etapa de primària.

 

  2. Com és una enquesta? (vídeo)

portada

Aquest vídeo explica, en un llenguatge planer i un disseny atractiu, diversos conceptes estadístics relacionats amb l’enquesta, com ara qüestionari, cens, variable, etc.

L’explicació es fa a partir del qüestionari del Cens a l’escola, perquè l’alumne entengui la utilitat de les preguntes que haurà de contestar posteriorment.

 

  3. Registre del mestre

portada

Per fer les activitats pedagògiques del web aprenestadistica, el primer pas que ha de fer el mestre o la mestra és registrar-se. D’aquesta manera podrà desar les dades de les activitats i donar d’alta la classe dins del Cens a l'escola.

Per registrar-se, cal seguir els passos següents: en primer lloc, ha de clicar a l’enllaç Usuari/usuària i després, al botó Registrar-se. A continuació ha d’emplenar les dades que se sol·liciten.

 

  4. Registre dels alumnes

portada

Com en el cas dels mestres, per fer les activitats pedagògiques el primer que han de fer els alumnes és registrar-se. D’aquesta manera podran desar les dades de les activitats que hagin treballat. Cal tenir en compte que si el sistema detecta 60 minuts d'inactivitat, les dades no quedaran desades i es perdran.

Perquè els alumnes es registrin, han de seguir els passos següents: en primer lloc, han de clicar a l’enllaç Usuari/usuària i després, al botó Registrar-se. A continuació han d’emplenar les dades sol·licitades.

El correu electrònic que es demana pot ser el del propi alumne, en el cas que en tingui, o bé el del mestre. Es a dir, per a facilitar als mestres el registre dels alumnes de cada classe s'accepta que diferents usuaris tinguin una mateixa adreça electrònica. D'aquesta manera cada mestre podrà donar d'alta els seus alumnes introduint una única adreça electrònica. Atès que l'adreça electrònica es demana per poder recuperar l'usuari i/o contrasenya, en cas d'oblit, serà en aquest correu on es centralitzaran totes les incidències que puguin sorgir amb els codis i contrasenyes dels alumnes.

 

 

  5. Cens a l'escola

Donar d’alta la classe

portada

El mestre, com a coordinador del grup, ha de donar d’alta el grup classe. Per fer-ho, ha d’anar a Cens a l’escola i, a continuació, clicar a l’apartat Alta classe. Per accedir a aquest espai ha d’utilitzar el nom d’usuari i contrasenya amb què s’ha registrat prèviament al web. Un cop hagi accedit a l’apartat Alta de classes, ha d’emplenar les dades que se sol·liciten.

Una vegada acabat el procés, el mestre rebrà a la seva adreça electrònica l'identificador de la classe i un identificador per a cada alumne, que utilitzaran per emplenar el qüestionari del Cens a l’escola.

 

Consultar i gestionar una classe

portada

En aquest apartat es poden fer les accions següents: consultar les classes donades d’alta i els identificadors dels alumnes; modificar les característiques d’una classe (curs, nombre d’alumnes, contrasenya...) i, finalment, tancar el qüestionari d’una classe. En aquest sentit, és important tenir en compte que l’aplicació no permet fer cap activitat pedagògica si prèviament el mestre no ha tancat els qüestionaris dels alumnes. D’altra banda, cal advertir que no està previst eliminar una classe.

Finalment, en aquest apartat també es poden consultar els principals estadístics (moda, mitjana, variància...) calculats a partir de les dades dels alumnes. Per fer-ho, cal clicar a l’enllaç Resultats. Aquesta informació és útil per fer una anàlisi estadística de les dades dels alumnes i tenir un recurs per crear noves activitats.

 

Respondre el qüestionari del Cens a l'escola

portada

Per respondre al qüestionari del Cens a l’escola, els alumnes han d’anar a l’apartat Cens a l'escola i identificar-se amb les dades que el mestre els haurà donat:

A continuació han de clicar a Confirmar.

Pel que fa a les preguntes del qüestionari del Cens a l’escola, n’hi ha que se centren en dades antropomètriques dels alumnes (alçada, pes, etc.), per la qual cosa es recomana als mestres que l’analitzin prèviament, abans de mostrar-lo als alumnes.

 

 

  6. Guia/material per al professorat

portada

En aquest apartat es pot consultar la proposta didàctica associada a cada activitat.

Cada proposta didàctica inclou dues parts: una de genèrica (objectius i competències bàsiques que es volen assolir; conceptes estadístics que es treballen; durada de l’activitat, etc.) i una altra d'específica (aspectes metodològics per fer l'activitat, etc.).

 

 

  7. Fer les activitats pedagògiques

Un cop els alumnes hagin vist els vídeos Què és l’estadística? i Com és una enquesta?, i després que hagin emplenat el qüestionari del Cens a l’escola (en cas del cicle mitjà i superior), es poden fer les diverses activitats pedagògiques, que es presenten agrupades per cicles.

A la pàgina de presentació de les activitats de cada cicle hi ha una breu fitxa descriptiva sobre cada activitat, amb els objectius, els conceptes estadístics, les competències que es treballen, la durada orientativa, etc. També s’indica si l’activitat treballa amb les dades del Cens a l'escola.

Cada activitat conté un vídeo introductori i diferents preguntes sobre el tema, que han de ser validades (correcte/incorrecte). Al final de cada activitat es desa la informació mitjançant el botó Desa. Recordem que els usuaris que no s’hagin registrat no podran desar les activitats realitzades i que el registre és imprescindible en les activitats vinculades al Cens a l'escola.

D’altra banda, quan en l’enunciat d’una pregunta apareix un concepte estadístic o terme, en passar el ratolí per sobre apareix la definició. Si es clica a sobre el concepte es va a parar al glossari, on s’explica cada terme o concepte estadístic amb la definició, un exemple i, en determinats casos, amb una animació.

 

 

  8. Glossari

portada

El glossari està format pels principals termes o conceptes estadístics, agrupats d’acord amb les diferents fases d’un estudi estadístic: recollida d’informació, tractament de les dades i obtenció de resultats. També inclou els termes associats als diferents gràfics i a la probabilitat.

Cada terme o concepte estadístic està format per la definició, un exemple i, en determinats casos, per una animació. L’objectiu de l’animació és complementar i ampliar, de manera dinàmica, la informació del concepte estadístic.

Els conceptes estadístics que es complementen amb una animació són els següents: